+995 32 ‎2 407 222

ექსპერტთა კომისიის სხდომა

2023 წლის დეკემბერში სახელმწიფო ენის დეპარტამეტში გაიმართა სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის ორი სხდომა. სხდომაზე საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენად განიხილეს ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები:

ოსური ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები;

ზმნის პირის პრეფიქსული ნიშნების (ვ-, მ-, გვ-, გ-) მართლწერა;

ზმნისწინთა მართლწერა;

ზოგი ერთთემიანი და -ავ სუფიქსიანი ზმნის მართლწერა (ჩეხს თუ ჩეხავს?);

ფუძედრეკად ზმნათა მართლწერა;

ზოგი მოქმედებითი და საშუალ-მოქმედებითი გვარის ზმნათა მართლწერა პირველ და მეორე თურმეობითებში (გაუტეხია თუ გაუტეხნია? გაეტეხა თუ გაეტეხნა?)

დანართიან სათაურ-სახელწოდებათა მართლწერა;

ატრიბუტული მსაზღვრელის შეთანხმებადაკავშირით შეერთებულ ორ საზღვრულთან ბრუნვასა და რიცხვში;

მსაზღვრელი რიცხვითი სახელის შეთანხმებადაკავშირით შეერთებულ ორ საზღვრულთან ბრუნვასა და რიცხვში;

მსაზღვრელი ნაცვალსახელის შეთანხმებადაკავშირით შეერთებულ ორ საზღვრულთან ბრუნვასა და რიცხვში;

- და - ზმნური პრეფიქსების მართლწერა;

მესამე სუბიექტური პირის მრავლობითი რიცხვის ფორმათა მართლწერა.

აღნიშნული ნორმები მთავრობის სხდომაზე დამტკიცების შემდეგ გამოქვეყნდება სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

 

 

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის