+995 32 ‎2 407 222

 

- საქართველოს კონსტიტუცია

- საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ენის შესახებ“

- სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დებულება

- საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“

- საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“

- ევროპული ქარტია რეგიონული ან უმცირესობათა ენების შესახებ სტრასბურგი, 5. XI. 1992.

- საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

- საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

- საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

- საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ