+995 32 ‎2 407 222

შეხვედრა საქპატენტის თავმჯდომარესთან

 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის "საქპატენტი" თავმჯდომარე ნიკოლოზ გოგილიძე სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. 
 შეხვედრაზე განიხილეს სარეკლამო აბრებსა და ბანერებზე განთავსებული წარწერების ტრანსლიტერაციის წესები, სასაქონლო ნიშნების დაცვისა და წარმოდგენის საკითხები.
 მხარეებმა დასახეს მომავალი თანამშრომლობის გზები.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის