+995 32 ‎2 407 222

ილაპარაკე ქართულად
გავრცელებული ენობრივი შეცდომების ლექსიკონი

ეს ლექსიკონი გამიზნულია არასპეციალისტებისათვის. სალექსიკონო ერთეულად ანბანის რიგზე გატანილია როგორც სწორი, ისე მცდარი სიტყვაფორმა შესაბამისი მითითებით. ლექსიკონი სრული არ არის, მაგრამ ყველა ერთეული შერჩეულია გამოყენების შედარებით მაღალი სიხშირის მიხედვით. ხშირი ენობრივი შეცდომებიდან ლექსიკონში შესულია ორთოგრაფიული (ფონეტიკური ცვლილებების ან არასწორი ტრანსკრიპციის გამო გაჩენილი მცდარი ფორმები, კომპოზიტები და სხვა), მორფოლოგიური, სინტაქსური და სტილისტიკური შეცდომები.

*თუ თქვენთვის სასურველი სიტყვა არ მოიძებნა გთხოვთ შეატყობინოთ ვებგვერდის ადმინისტრაციას

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის